دفاتر پیشخوان و پاداش های نجومی

دفاتر برای رسیدن به پاداش های نجومی مراجعین رو که عمدتا از قشر ضعیف هستند در کارگزاری های خاص خودشون ثبت نام میکنند

موضوع اخذکارمزدهای بیشتری از حد دفاتر و ثبت نام اجباری کارگزری های خاص ،توسط پیشخوان ها را چه کسی پیگیری می کند؟

دفاتر پیشخوان دولت ضمن اخذ مبالغی از کارگزاریی هایی که به دفاتر پیشخوان میدهند مراجعین احراز هویت سجام را درکارگزاری های خاص ثبت نام میکنند تا پاداش های نجومی از کارگزاری ها دریافت کنند. مردم هم که که اطلاعات کافی از این موضوع ندارند و توسط دفاتر پیشخوان در این کارگزاری هار ثبت نام شده اند بعلت عدم سرویس دهی مناسب این کارگزاری های خاص گرفتار می شوند .

مطالعه بیشتر