تکلیف سهامد داران عدالت مشخص شد

نحوه واریز سود سهام عدالت سهامداران غیر مستقیم مشخص شد

مسئول مرکز تماس ذینفعان بازار سرمایه:
🔹سود سهام عدالت افراد تا پایان سال به حساب سهامداران عدالت واریز خواهد شد.

🔹سهامداران مستقیم به ازای تک تک سهم‌های حاضر در پرتفویشان سود دریافت می‌کنند، اما سهامداران غیر مستقیم، هرگاه مجمع پرداخت سود شرکت سرمایه‌گذاری استانی آنها برگزار شود، پس از آن سود به حسابشان واریز می‌شود.

مطالعه بیشتر