استخدام بیمارستان امام علی آمل

شرکت خدماتی افق تابان خزر در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز شغل متصدی خدمات عمومی در شهرستان آمل (بیمارستان امام علی (ع) آمل) به تعداد ۵۳ نفر (۲۲ نفر مرد و ۳۱ نفر زن) از بین افراد واجد شرایط با مدرک تحصیلی سیکل و دیپلم به صورت شرکتی (حجمی) که واجد شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل باشند از طریق مصاحبه طی مراحل قانونی بکارگیری نماید.

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید


مطالعه بیشتر