استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۴۰۰ (آموزش و پرورش)

امتیاز 1.00 ( 1 رای )

داوطلبان استخدام در زمان ثبتنام میتوانند علاوه بر شغلمحل و دستگاه اجرایی مورد تقاضا به عنوان انتخاب اصلی، یک محل دیگر در همان شغل و دستگاه اجرایی را به عنوان انتخاب دوم، انتخاب نمایند. دستگاههای اجرایی میتوانند حداکثر تا شش ( ۶) ماه پس از اعلام نتیجه نهایی آزمون تا قبل از زمان برگزاری آزمون بعدی با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان سنجش آموزش کشور در هر یک از شغلمحلهایی که داوطلب نداشته و یا افراد پذیرفته شده کمتر از نیاز دستگاه باشند، از میان داوطلبان آزمون با در نظر گرفتن انتخاب دوم داوطلبان و رعایت شرایط تعیین شده در شغل محلهای مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام امتحان مشترک فراگیر برای دستگاه مورد نظر (اعم از سهمیه، جنسیت، شرایط احراز و…)، به ترتیب نمرات فضلی در آزمون کتبی، نسبت به دعوت از آنها جهت انجام سایر مراحل استخدامی اقدام نماید. داوطلب متقاضی استخدام در دستگاه های اجرایی باید در زمان ثبت نام در آزمون، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد.

سن مورد تقاضا:

داشتن حداقل بیست ( ۲۰ ) سال تمام و حداکثر بیست و پنج ( ۲۵ ) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر سی (۳۰) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر سی و شش ( ۳۶ ) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل ( ۴۰ ) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج ( ۴۵ ) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و دکترای تخصصی.

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آن:
کارت آزمون برای شغل های آموزش و پرورش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ خواهد بود که با مراجعه به کافی نت ۲۰ می توانید دریافت کنید. در ضمن زمان آزمون شغل های آموزش و پرورش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ نیز خواهد بود.

کارت آزمون برای سایر شغل ها در تاریخ  1401/04/28 خواهد بود که زمان ازمون آن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ می باشد. لازم به ذکر است که برای هر دریافت کارت ورود به جلسه هریک از آزمون ها می توانید با مراجعه به کافی نت ۲۰ دریافت نمایید.

برای مشاهده تصویر اصلی روی آن کلیک کنید

فهرست شغل محلهای اداره ی کل آموزش و پرورش استان مازندران

شغل اموزگاری ابتدایی (استثنایی)

شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۷۵۳ : علوم تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۷۵ : روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۷۵ : روانشناسی کلیه گرایشها(باستثنای روانشناسی صنعتی)
(لیسانس، فوق لیسانس)

شغل اموزگاری ابتدایی(ابتدایی)

شرایط احراز تحصیلی:
: ۳۰۰۲۶ : اموزش ابتدایی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۱۵۸ : برنامه ریزی درسی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۶۲۹ : سطح ۲ حوزوی (لیسانس)- ۳۰۶۳۰ : سطح ۳ حوزوی (فوق لیسانس)- ۳۰۷۵۳ علوم تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۹۲۱ : فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۱۰۷ : مشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۷۵ : روانشناسی کلیه گرایشها(باستثنای روانشناسی صنعتی) (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیر ادبیات فارسی

شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۵۴۲ : زبان و ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۶۲۹ : سطح ۲ حوزوی (لیسانس)- ۳۰۶۳۰ : سطح ۳ حوزوی (فوق لیسانس)- ۳۲۲۷۷ : دبیری ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیر تربیت بدنی

شرایط احراز تحصیلی:
۳۱۱۲۹ : معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۶۳ : تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیر ریاضی

شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۰۱۸ : امار (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۵۲۶ : ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۲۸۰ : دبیری ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیر زبان و ادبیات انگلیسی

شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۵۳۴ : زبان انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۲۷۹ : دبیری زبان انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیر شیمی

شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۶۶۴ : شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۸۷۹ : مهندسی شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۷۳ : دبیری شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیر عربی

۰۵۴۱ : زبان و ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۶۲۹ : سطح ۲ حوزوی (لیسانس)- ۳۰۶۳۰ : سطح ۳ حوزوی (فوق لیسانس)- ۳۲۲۷۴ : دبیری زبان و ادبیات عرب (لیسانس، فوق
لیسانس)- ۳۲۲۷۵ : دبیری دینی و عربی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۲۷۸ : ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیر علوم اجتماعی

شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۳۵۶ : جامعه شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۶۲۹ : سطح ۲ حوزوی (لیسانس)- ۳۰۶۳۰ : سطح ۳ حوزوی (فوق لیسانس)- ۳۰۷۲۴ : علوم اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۷۳۵ : علوم ارتباطات اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۲۸۸ : مردم شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۷۴ : دبیری علوم اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیر علوم تجربی

شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۶۶۴ : شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۵۸۲ : فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۲۸۶ : دبیر علوم تجربی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۶۶ : دبیری زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۶۸ : زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۷۱ : دبیری فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۷۳ : دبیری شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیر علوم زیستی و بهداشتی

شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۰۳۶ : اموزش علوم تجربی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۵۵۹ : زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۴۰۷ : میکروبیولوژی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۶۶ : دبیری زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیر فیزیک

شرایط احراز تحصیلی
۳۱۵۸۲ : فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۷۱ : دبیری فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیر معارف اسلامی (فلسفه)

شرایط احراز تحصیلی
۳۰۰۹۳ : الهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۶۲۹ : سطح ۲ حوزوی (لیسانس)- ۳۰۶۳۰ : سطح ۳ حوزوی (فوق لیسانس)- ۳۰۹۲۰ : فلسفه (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیری حرفه و فن (کار و فناوری)

شرایط احراز تحصیلی:
۳۱۳۱۶ : مهندسی مواد (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۳۲۴ : مهندسی مکانیک (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل دبیری معارف اسلامی(معارف اسلامی)

شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۰۹۳ : الهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۶۲۹ : سطح ۲ حوزوی (لیسانس)- ۳۰۶۳۰ : سطح ۳ حوزوی (فوق لیسانس)- ۳۲۲۷۵ : دبیری دینی و عربی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۶۹ : دبیری الهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۱۷ : درجه تخصصی ۲- حافظ ممتاز قران (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۱۸ : درجه تخصصی ۳- حافظ کل قران (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل مراقب سلامت

شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۱۷۷ : بهداشت عمومی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۱۸۰ : بهداشت محیط (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۱۸۱ : بهداشت مدارس (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۲۱۸ : پرستاری (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۳۰۰ : تغذیه (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۷۶۲ : علوم تغذیه (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۹۸۷ : مامایی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل مربی امور تربیتی مدارس

شرایط احراز تحصیلی:
: ۳۰۰۹۳ : الهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۶۲۹ : سطح ۲ حوزوی (لیسانس)- ۳۰۶۳۰ : سطح ۳ حوزوی (فوق لیسانس)- ۳۰۷۵۳ : علوم تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۸۰۲ : علوم قرانی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۱۷ : درجه تخصصی ۲- حافظ ممتاز قران (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۱۸ : درجه تخصصی ۳- حافظ کل قران (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۳۴۸۲ روانشناسی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل مشاور واحد اموزشی

شرایط احراز تحصیلی:
۳۱۱۰۴ : مشاوره (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۳۴۸۲ : روانشناسی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنراموز الکتروتکنیک (الکتروتکنیک)

۰۱۴۸ : مهندسی برق گرایش قدرت (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۱۵۱ : مهندسی برق گرایش کنترل (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۰۳ : مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت و کنترل (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۰۴ : مهندسی تکنولوژی کنترل (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۰۵ : مهندسی تکنولوژی برق -قدرت (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنراموز امور زراعی و باغی

۰۳۴۱ : تکنولوژی تولیدات زراعی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۳۴۲ : تکنولوژی تولیدات گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۵۴۶ : مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس، فوق لیسانس)-
۳۱۱۹۱ : مهندسی تولیدات گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۳۵۴ : مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۳۵۷ : مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۳۶۳ : مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۹۵ : تکنولوژی تولیدات باغی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۹۶ : علمی کاربردی پرورش گل و گیاه زینتی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۹۷ : علمی کاربردی مدیریت تلفیقی افات (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۱۲ : مهندسی تکنولوژی گیاه پزشکی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنراموز حسابداری

۳۰۴۰۸ : حسابداری (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنراموز صنایع چوب

۰۴۰۴ : چوب شناسی و صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۶۲۵ : سازه های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۶۸۸ : صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۵۷ : مهندسی صنایع چوب (گرایش صنایع چوب) (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۵۸ : کارشناسی سازه های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۵۹ : مهندسی صنایع مبلمان (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۱۰ : مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۱۱ : مهندسی سازه های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنراموز طراحی و دوخت

شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۷۰۵ : طراحی و دوخت (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۴۰۹ : طراحی لباس و خیاطی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۴۱۰ : طراحی پوشاک (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۴۱۱ : تکنولوژی طراحی و دوخت (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۷۸۵ : طراحی لباس (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنراموز کامپیوتر

شرایط احراز تحصیلی:
۳۱۶۰۱ : مهندسی کامپیوتر (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنراموز کودکیاری

شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۱۷۷ : بهداشت عمومی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۲۱۸ : پرستاری (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۶۴۴ : علوم تربیتی گرایش اموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۵۴ : علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۵۵ : علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمای تحصیلی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۵۶ : کودکیاری گرایش مربی کودک (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۵۷ : مربی بهداشت (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنراموز گرافیک (گرافیک)

شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۰۵۲ : ارتباط تصویری (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۹۷۸ : گرافیک (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۴۰۲ : ارتباط تصویری و گرافیک (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۰۹ : ارتباط تصویری –
گرافیک(اموزش گرافیک) (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنراموز مکانیک خودرو

شرایط احراز تحصیلی:
۳۱۳۹۳ : مکانیک خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۲۹۴ : مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۲۹۵ : مهندسی تکنولوژی خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنراموز مکانیک موتورهای دریایی

۱۴۰۱ : مکانیک موتورهای دریایی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۵۸۲ : مهندسی مکانیک کشتی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۷۴۴ : مهندسی دریا گرایش کشتی سازی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۷۴۵ : مهندسی دریا و کشتی سازی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنراموز نقشه کشی عمومی (معماری)

۳۰۷۱۵: علمی کاربردی معماری (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۱۳۳ : معماری داخلی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۳۰۰ : مهندسی معماری (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۰۰ : مهندسی معماری گرایش شهرسازی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۰۱ : مهندسی تکنولوژی معماری (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنراموزالکترونیک

شرایط احراز تحصیلی:
۳۱۱۶۸ : مهندسی برق گرایش مخابرات (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۱۹۴ : مهندسی تکنولوژی الکترونیک (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۷۱۲ : مهندسی برق گرایش الکترونیک (لیسانس، فوق
لیسانس)- ۳۲۳۸۶ : مهندسی علمی کاربردی برق الکترونیک (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۸۰۲ : مهندسی تکنولوژی برق گرایش الکترونیک، مخابرات (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنراموزتاسیسات

شرایط احراز تحصیلی:
۳۱۳۲۷ : مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۹۰۶ : مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۸۹ : تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۹۰ : مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۷۹۹ : مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس، فوق لیسانس)

شغل هنراموزصنایع فلزی

شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۴۰۰ : جوشکاری (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۶۹۴ : صنایع فلزی (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۱۹۶ : مهندسی تکنولوژی جوشکاری (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۹۱ : مهندسی مواد گرایش جوشکاری (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۲۳۹۲ : مهندسی فناوری جوش (لیسانس، فوق لیسانس)

 

دانلود دفترچه شغل های مورد تقاضا کل کشور

دانلود دفترچه شغل های مورد تقاضای مازندران

دانلود دفترچه شغل های مورد تقاضای آمل

…………………………………………………………………………………………….

مطالعه بیشتر