استخدامی آزمون کادر اداری قوه قضائیه

شرایط عمومی داوطلبان

۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

۳- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

۴- داشتن توانائی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بیماریهای مسری به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۵- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرّح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۶- دارا بودن مدارک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همطراز(برای مشاغلی که مدارک همطراز در شرایط احراز آنها پیشبینی شده است

۶- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۷- نداشتن منع استخدامی در دستگاههای دولتی بهموجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح.

۸- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم برای آقایان

۹- داوطلبان استخدام نبای د جزء ن یروهای بازخر ید خدمت دستگا ههای اجرا یی و بازنشسته باشند.

۱۰ – به استناد ماده ۹۴ قانون مدیر یت خدمات کشور ی و مادهواحده قانون ممنو عیت تصدی ب یش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاههای اجرایی را بهصورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن، در زمان استخدام نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سای ر دستگاههای اجر ایی باشند .

تبصر ه : مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفتهشده نها یی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرا یی، در زمان انعقاد قرارداد پیمانی به عهده داوطلب پذیرفتهشده آزمون میباشد.

شرایط اختصاصی داوطلبان

۱- داشتن حداقل بی ست ( ۲۰ ) سال تمام و حداکثر سن سی و پنج ( ۳۵ ) سال تمام برای دارندگان مدارک فوق دیپلم و لیسانس و حداکثر سیوهشت ( ۳۸ ) سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی فوقلیسانس و دکتر ی.

تبصره ۱: جانبازان، آزادگان، فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان ۲۵ ٪ و بالاتر و فرزندان آزادگان دارای سابقه سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف میباشند .

تبصره ۲: مواد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف) پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر شهید به میزان ۵ سال

ب) داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستر ی شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛

ج) میزان مدت خدمت ضرورت؛

۲- اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده( ۱۰ ) سال الزامی خواهد بود (در این مدت امکان انتقال و جابجایی پذیرفته به هیچ عنوان وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول شدگان اخذ خواهد شد).

تذکر : ملاک عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن دانشنامه یا گواهینامه موقت تحصیلی و در مورد اتمام دوره خدمت ضرورت (تار یخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت کارت پایان خدمت) و همچنین در قسمت معافیت دائم (تار یخ مندرج در قسمت صدور کارت معافیت دائم) آخرین روز ثبت نام میباشد. ملاک عمل در محاسبه سن افراد، آخر ین روز ثبت نام میباشد.

بومی بودن:

در همان شهرستان مربوط به « ساکن باسابقه ده سال سکونت » یا « متولد » داوطلب بومی فردی است که شغل محل مورد تقاضا طبق بنده ای زیر باشد.

۱- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد. را تقسیمات کشوری در سالهای مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص

تذکر : با توجه به شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبتاحوال استان مربوطه خواهد بود. ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه

۲- استفاده از اولو یت بومی از طر یق سکونت، به موجب استشهاد محلی بر اساس فرم مندرج در آگهی (ممهور به مهر نیروی انتظامی) پاسگاه یا کلانتر ی محل (در شهرستان مورد تقاضا) خواهد بود.

تبصره ۱ : داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنما یی یا دبیرستان در شهرستان محل اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه میتواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال موردتقاضا با تأیید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاک سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تأ محاسبه قرار گیرد.

من » ، تبصره ۲ : افراد بومی شهرستانی متقاضی به رهمندی از اولویت بومی، می بایست در زمان ثبت نام، گزینه را انتخاب نمایند و ارائه فرم استشهاد محل سکونت برای برخورداری از اولویت بومی منحصراً برای « بومی هستم داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج آزمون برای مرحله بعدی استخدام معرفی میشوند، ضروری میباشد.

بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون

تبصره ۳ : مبنای شهرستان برای میباشد.

تبصره ۴: نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استانها)

رشته های مورد تقاضا

استان و شهرهای مورد تقاضا کشور

شهرهای مورد تقاضای مازندران

شغل های مورد تقاضای شهر آمل

 محل مجاز ثبت نام: آمل خ هراز بین آفتاب ۱۶ و ۱۸ جنب داروخانه سلامت/پاساژ قدس

مطالعه بیشتر